Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban ("Tájékoztató") meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő az Akadémia Plusz 2.0 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., adószám: 26300575-2-41, képviseli: Gay Dymschiz ügyvezető; továbbiakban: "Adatkezelő").

Az Adatkezelő képzések szervezésével, bonyolításával foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelésére elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: "GDPR"). Az adatkezelésre emellett irányadók azon magyar jogszabályok, amelyek az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyt szabályozzák, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény ("Fktv.").

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kitejed az Adatkezelő adatkezeléseire. Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszonyban áll, állt, vagy ilyen jogviszony létrehozását kezdeményezi. Így különösen érintettek a képzésre jelentkező személyek, a képzéseken részt vevők, vizsgázók.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA, ADATOK FELVÉTELE

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja az érintett és az Adatkezelő közötti jogviszony létrehozása, fenntartása. Ezen belül az adatkezelés céljai:

- az érintett azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- az érintettel kötendő Szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése;
- a képzés szervezése, bonyolítása, a résztvevők regisztrálása és a részvétel nyomon követése;
- az oktatáshoz kapcsolódó számonkérés, vizsgák szervezése, osztályozás;
- oklevelek előkészítése és kiadása;
- számlázás, fizetések kezelése;
- jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése;
- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
- reklámozás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. Az érintett hozzájárulása a jogalap akkor, ha az érintett az adatkezelővel kapcsolatba lép, információt kér, vagy hozzájárul reklámok küldéséhez.

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, vagy azt kezdeményezi, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Szerződéskötésnek minősül az is, ha az Adatkezelő és az érintett között a felek szóbeli, vagy egyéb nyilatkozatával jön létre jogviszony, így különösen, ha az érintett regisztrál valamely képzésre, és elfogadja annak feltételeit.

Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. OKJ szerinti szakképesítésre irányuló képzéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett részt kíván venni valamely, az Adatkezelő által szervezett, OKJ szerinti szakképesítést nyújtó képzésen, az Adatkezelővel felnőttképzési szerződést kell kötnie. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő az Fktv. hatálya alá tartozó szervezet, köteles az Fkt.-ban meghatározott adatokat kezelni. Az adatok kezelése a szerződés megkötéséhez szükséges.

Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő kezeli az érintett nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, társadalombiztosítási azonosító jelét. A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő kiskorú esetében az Adatkezelő kezeli az érintett szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát. Az Adatkezelő kezeli továbbá az érintett iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatokat (így különösen képzésen való részvétellel kapcsolatos adatok, órák látogatása, hiányzások, észrevételek, a számonkérésekkel, az esetleges fegyelmi vétségekkel, valamint a vizsgákkal kapcsolatos adatok).

Az adatkezelés célja:

- az érintett azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- az érintettel kötendő Szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése;
- a képzés szervezése, bonyolítása, a résztvevők regisztrálása és a részvétel nyomon követése;
- az oktatáshoz kapcsolódó számonkérés, vizsgák szervezése, osztályozás;
- oklevelek előkészítése és kiadása;
- jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése;
- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. §).

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő fő szabályként a keletkezésüktől számított öt évig kezeli. A szerződésben szereplő adatokat az Adatkezelő a Szerződés megszűnését követő öt évig kezeli. Az időtartamot az indokolja, hogy ezen időtartam alatt kerülhet sor jogérvényesítésre.

4.2. Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő, mint az Fktv. hatálya alá tartozó szervezet, a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján statisztikai adatszolgáltatása kötelezett szervezet. Az Adatkezelő az általa kezelt, adatok közül a következő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére átadja: születési év, nem, legmagasabb iskolai végzettség, munkajogi státusz, lakcím irányítószáma, szakképesítések száma.

Kezelt adatok köre: A fentiekben meghatározott adatok.

Az adatkezelés célja:

- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. §).

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a fenti 4.1. pontban meghatározottak szerint kezeli, a statisztikai adatszolgáltatásban szereplő adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon.

4.3. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra. Ennek során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatok és a hozzájárulás megadása történhet az Adatkezelő weboldalán is.

Kezelt adatok köre: A reklámozási célból történő kapcsolatfelvételre átadott adatok (e-mail cím, telefonszám, postacím).

Az adatkezelés célja:

- reklámozás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

4.4. Díjjal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között olyan szerződés jön létre, amely alapján az érintett az Adatkezelő részére díjat fizet, az Adatkezelő nyilvántartja a díjfizetéssel kapcsolatos adatokat.

Kezelt adatok köre: A számlán szereplő adatok (érintett, vagy költségviselő neve, címe, adószáma, fizetett tételek).

Az adatkezelés célja:

- számlázás, fizetések kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése, jogszabály rendelkezése (Számviteli törvény 169. §).

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a bizonylat kiállítását követő nyolc év.

4.5. Hatósági, végrehajtói, bírósági megkeresések

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő megkeresést kap hatóságtól, végrehajtótól, bíróságtól valamely munkavállalóra vonatkozóan, és a megkeresés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, az Adatkezelő a megkeresést iktatja, és azt teljesíti, egyúttal rögzíti azt is, hogy a megkeresés alapján milyen intézkedések történtek.

Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő által kezelt azon adatok, amelyek az adott megkereséssel összefüggenek.

Az adatkezelés célja:

- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden esetben az a jogszabályi felhatalmazás, amelyen a megkeresés alapul.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok az Adatkezelő öt év elteltével törli.

4.6. Weboldal adatkezelése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett az Adatkezelő által fenntartott weboldalon regisztrál, és megadja adatait, azokat az Adatkezelő, mint a weboldal fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja - az érintett által igénybe vett szolgáltatásról függően - hírlevél küldése, vagy az érintett által kezdeményezett szerződés előkészítése, képzésen történő regisztrálása. Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, az adatkezelésre a fenti 4.1. pont megfelelően irányadó. A weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a weboldalon az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

- az érintett azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- az érintettel kötendő Szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése;
- reklámozás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett szerződés létrehozását kezdeményezi a weboldalon keresztül, a jogalap a szerződés.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az érintett jogviszonyba lép az Adatkezelővel, az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult, az adattovábbításra az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés arra megfelelő jogalapot nyújt, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

5.2. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az adatfeldolgozókról tájékoztatást ad.

5.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő szervezetén belül csak azon alábbi személyek jogosultak megismerni, akiknek arra a feladatuk ellátásához szükségük van. Az adatok bizalmas kezelése valamennyi munkatárs kötelezettsége.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

b. Az adatok törlését az érintett kéri. Amennyiben az adatok törlését az érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c. Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik.

d. Az adatok törlését bíróság vagy a hatóság elrendelte. Ha a törlést bíróság vagy hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.